Disclaimer

Website

Deze website toont informatie die met zorg is met zorg samengesteld door FMN. FMN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en de verstrekte informatie en getoonde beelden. Ook niet voor het eventueel ononderbroken en foutloos functioneren van de internetpagina www.fmn.nl. De geboden informatie zal en kan geen vervanging zijn van diensten van FMN en je kunt er geen rechten aan ontlenen. Als je via www.fmn.nl een pagina raadpleegt van derden, dan wordt deze informatie verstrekt door die derde. FMN kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de informatie op deze sites van derden. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico.

E-mailverkeer

Facility Management Nederland (FMN) heeft aan het opstellen en verzenden van haar e-mailberichten (met bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor jou bestemd is en/of te laat wordt ontvangen. FMN aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend. De informatie verzonden in haar e-mailberichten inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien je niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt FMN je vriendelijk doch dringend dit bericht te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen. FMN wijst je op de onrechtmatigheid van het openbaar maken, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de inhoud van dit bericht aan derden. Tevens word je verzocht de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit je systeem te wissen. FMN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FMN.